top of page

Algemene voorwaarden
RobbeDoes Productions

1ALGEMEEN

De hierna bepaalde algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de tussen ROBBEDOES PRODUCTIONS en de klant afgesloten overeenkomst, ongeacht of de verstrekte diensten of goederen al dan niet uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn voorzien, in de opgeven prijs zijn inbegrepen of afzonderlijk in rekening zullen worden gebracht. De hierna bepaalde algemene voorwaarden worden beschouwd als zijnde welbekend en aanvaard door de klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid  uit de omstandigheid dat wij de handelsrelatie zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.

2VERBINTENISSEN

Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers en zelfstandige medewerkers hebben geen enkel recht ROBBEDOES PRODUCTIONS te binden. ROBBEDOES PRODUCTIONS wordt slechts verbonden door het zenden van een schriftelijke orderbevestiging. De aangestelde, de medewerker, de echtgeno(o)te of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ROBBEDOES PRODUCTIONS.

3PRIJZEN

Offertes en prijslijsten worden slechts ten documentaire titel verschaft. Alle opgegeven prijzen zijn (behoudens anders vermeld) exclusief BTW en exclusief verzend - en administratiekosten. De klant herkent uitdrukkelijk dat ROBBEDOES PRODUCTIONS in de looptijd van de overeenkomst te allen tijde het recht heeft om van kracht zijnde prijzen, tarieven en kosten voor de te leveren goederen en diensten te herzien.

4LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijnen worden slechts als inlichting aangegeven en zijn niet bindend. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen kan een vertraging in levering in geen geval recht geven op annulering van een bestelling en mag geen enkele vergoeding geëist worden. Wij behouden ons het recht om gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken.

5BETALINGSVOORWAARDEN

Al onze facturen zijn betaalbaar op dertig (30) dagen na factuurdatum. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning nalatigheidintresten verschuldigd zijn tegen 1,5% per maand, waarbij iedere aangevangen maand als volledige maand zal gelden. Bijkomend zal ROBBEDOES PRODUCTIONS het recht hebben een forfaitaire schadevergoeding in rekening te brengen gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.

6KLACHTEN

Alle klachten betreffende de geleverde diensten, gefactureerde prestaties en/of goederen dienen, op straffe van definitief verval van aanspraken in hoofde van de klant, ons aangetekend toe te komen binnen de vijftien (15) dagen nadat de diensten of de goederen werden geleverd.

7EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle goederen blijven eigendom van ROBBEDOES PRODUCTIONS tot volledige betaling van alle factuurbedragen en van de eventuele verwijlintresten en/of schadebedingen. De klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe op het eerste verzoek van ROBBEDOES PRODUCTIONS de onbetaalde goederen te beschikking te stellen en toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onbetaalde goederen zich bevinden. ROBBEDOES PRODUCTIONS behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de onbetaalde goederen terug te komen halen op alle plaatsen waar hij ze aantreft, zonder enig verhaal of verzetsmogelijkheid van de klant.

8VOORTIJDIGE BEËINDIGING

ROBBEDOES PRODUCTIONS zal, onder voorbehoud van alle andere haar toekomende rechten, de overeenkomst onmiddellijk kunnen opschorten of verbreken indien de klant in gebreke zou blijven één van de op hem rustende verplichting na te komen, in faillissement zou worden verklaard of een gerechtelijk akkoord zou aanvragen.

9WAARBORG

De waarborgen zijn uitsluitend deze verleend aan ROBBEDOES PRODUCTIONS door de fabrikant of leverancier van de goederen of diensten. De klant verzaakt, indien niet anders contractueel vastgelegd tussen ROBBEDOES PRODUCTIONS en de klant, aan ieder andere waarborg. Indien bij het gebruik van de geleverde goederen enig verborgen gebrek aan het licht zou komen dient de klant dit uiterlijk binnen de vijftien (15) dagen na kennisname per aangetekend schrijven aan ROBBEDOES PRODUCTIONS te melden. De klant ontslaat ROBBEDOES PRODUCTIONS van alle verantwoordelijkheid in geval van geëronneerde inlichtingen, ook van deze verschaft door onze leveranciers.

10ALGEMENE BEPALING/TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

De ongeldigheid van een bepaling of onderdeel van een bepaling van deze overeenkomst zal geen enkele impact hebben op de geldigheid van de andere bepaling. Het in gebreke blijven van ROBBEDOES PRODUCTIONS om de naleving van een bepaling af te dwingen zal geen enkele afstand inhouden van het recht tot het afdwingen van naleving van deze of andere bepalingen bij verdere afbreuken. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

11SERVICE VOOR BLIJVENDE WERKING VAN WEBSITES EN SERVICES

ROBBEDOES PRODUCTIONS verbindt zich bij het afsluiten van een serviceovereenkomst tot het draaiende houden van uw aangekochte diensten.  Bij eventuele problemen zullen deze binnen een redelijke termijn opgelost worden indien mogelijk.  Indien de schade of problemen zijn veroorzaakt door foute handelingen van de eigenaar of door derden zullen de bijhorende prestaties in regie worden aangerekend.  Bij eventuele verhuis van domeinnamen, e-mailservers, etc. komen deze servicediensten te vervallen, tevens is het vooraf in kennis stellen hiervan noodzakelijk.

large no back.png
bottom of page