Algemene voorwaarden RobbeDoes Productions

1 ALGEMEEN

De hierna bepaalde algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de tussen ROBBEDOES PRODUCTIONS en de klant afgesloten overeenkomst, ongeacht of de verstrekte diensten of goederen al dan niet uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn voorzien, in de opgeven prijs zijn inbegrepen of afzonderlijk in rekening zullen worden gebracht. De hierna bepaalde algemene voorwaarden worden beschouwd als zijnde welbekend en aanvaard door de klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsrelatie zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.

 

2 VERBINTENISSEN

Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers en zelfstandige medewerkers hebben geen enkel recht ROBBEDOES PRODUCTIONS te binden. ROBBEDOES PRODUCTIONS wordt slechts verbonden door het zenden van een schriftelijke orderbevestiging. De aangestelde, de medewerker, de echtgeno(o)te of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ROBBEDOES PRODUCTIONS.

 

3 PRIJZEN

Offertes en prijslijsten worden slechts ten documentaire titel verschaft. Alle opgegeven prijzen zijn (behoudens anders vermeld) exclusief BTW en exclusief verzend - en administratiekosten. De klant herkent uitdrukkelijk dat ROBBEDOES PRODUCTIONS in de looptijd van de overeenkomst te allen tijde het recht heeft om van kracht zijnde prijzen, tarieven en kosten voor de te leveren goederen en diensten te herzien.

 

4 LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijnen worden slechts als inlichting aangegeven en zijn niet bindend. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen kan een vertraging in levering in geen geval recht geven op annulering van een bestelling en mag geen enkele vergoeding geëist worden. Wij behouden ons het recht om gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken.

 

5 BETALINGSVOORWAARDEN

Al onze facturen zijn betaalbaar op dertig (30) dagen na factuurdatum. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning nalatigheidintresten verschuldigd zijn tegen 1,5% per maand, waarbij iedere aangevangen maand als volledige maand zal gelden. Bijkomend zal ROBBEDOES PRODUCTIONS het recht hebben een forfaitaire schadevergoeding in rekening te brengen gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.

 

6 KLACHTEN

Alle klachten betreffende de geleverde diensten, gefactureerde prestaties en/of goederen dienen, op straffe van definitief verval van aanspraken in hoofde van de klant, ons aangetekend toe te komen binnen de vijftien (15) dagen nadat de diensten of de goederen werden geleverd.

 

7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle goederen blijven eigendom van ROBBEDOES PRODUCTIONS tot volledige betaling van alle factuurbedragen en van de eventuele verwijlintresten en/of schadebedingen. De klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe op het eerste verzoek van ROBBEDOES PRODUCTIONS de onbetaalde goederen te beschikking te stellen en toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onbetaalde goederen zich bevinden. ROBBEDOES PRODUCTIONS behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de onbetaalde goederen terug te komen halen op alle plaatsen waar hij ze aantreft, zonder enig verhaal of verzetsmogelijkheid van de klant.

 

8 VOORTIJDIGE BEËINDIGING

ROBBEDOES PRODUCTIONS zal, onder voorbehoud van alle andere haar toekomende rechten, de overeenkomst onmiddellijk kunnen opschorten of verbreken indien de klant in gebreke zou blijven één van de op hem rustende verplichting na te komen, in faillissement zou worden verklaard of een gerechtelijk akkoord zou aanvragen.

 

9 WAARBORG

De waarborgen zijn uitsluitend deze verleend aan ROBBEDOES PRODUCTIONS door de fabrikant of leverancier van de goederen of diensten. De klant verzaakt, indien niet anders contractueel vastgelegd tussen ROBBEDOES PRODUCTIONS en de klant, aan ieder andere waarborg. Indien bij het gebruik van de geleverde goederen enig verborgen gebrek aan het licht zou komen dient de klant dit uiterlijk binnen de vijftien (15) dagen na kennisname per aangetekend schrijven aan ROBBEDOES PRODUCTIONS te melden. De klant ontslaat ROBBEDOES PRODUCTIONS van alle verantwoordelijkheid in geval van geëronneerde inlichtingen, ook van deze verschaft door onze leveranciers.

 

10 ALGEMENE BEPALING/TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

De ongeldigheid van een bepaling of onderdeel van een bepaling van deze overeenkomst zal geen enkele impact hebben op de geldigheid van de andere bepaling. Het in gebreke blijven van ROBBEDOES PRODUCTIONS om de naleving van een bepaling af te dwingen zal geen enkele afstand inhouden van het recht tot het afdwingen van naleving van deze of andere bepalingen bij verdere afbreuken. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

11 SERVICE VOOR BLIJVENDE WERKING VAN WEBSITES EN SERVICES

ROBBEDOES PRODUCTIONS verbindt zich bij het afsluiten van een serviceovereenkomst tot het draaiende houden van uw aangekochte diensten. Bij eventuele problemen zullen deze binnen een redelijke termijn opgelost worden indien mogelijk. Indien de schade of problemen zijn veroorzaakt door foute handelingen van de eigenaar of door derden zullen de bijhorende prestaties in regie worden aangerekend. Bij eventuele verhuis van domeinnamen, e-mailservers, etc. komen deze servicediensten te vervallen, tevens is het vooraf in kennis stellen hiervan noodzakelijk.

 

12 GARANTIE GOEDEREN, PC, LAPTOP, SERVER, …

Deze waarborg strekt zich in het algemeen uit over 2 jaar, tenzij anders overeengekomen, voor fabrieksfouten of fouten in het materiaal van de goederen en hun elementen en beperkt zich tot de herstelling of vervanging hiervan.  Het herstellen of vervangen van een toestel na een defect geeft geen recht op een nieuwe garantie periode van 2 jaar, de reeds begonnen garantieperiode blijft van kracht.  De defecte onderdelen moeten op kosten van de klant worden aangeboden bij ROBBEDOES PRODUCTIONS.  In geval van ongerechtvaardigde klacht tot onderzoek of herstelling worden telkens onderzoekskosten aangerekend ten bedrage van € 45,00.
Worden niet door de waarborg gedekt en vallen ten laste van de koper:

De behandeling of het gebruik van goederen, anders dan in het algemeen als normaal beschouwde wijze

De herstellingen of de vervanging van onderdelen of stukken door personen die niet door ROBBEDOES PRODUCTIONS werden gemachtigd of aangeduid.

Elk meegeleverd software programma en op maat geschreven programma valt niet onder garantie en kan ook niet leiden tot enige aanspraak, in welke vorm dan ook voor eventuele gevolgen door het geheel of gedeeltelijk gebruik ervan.

Softwareproblemen, die de juiste werking van het toestel verhinderen, vallen onder geen beding onder garantie en kan niet leiden tot enige aanspraak, in welke vorm dan ook, voor eventuele gevolgen of kosten.

Verlies of vernietiging van data door een hardwaredefect vallen onder geen beding onder garantie en kan niet leiden tot enige aanspraak, in welke vorm dan ook, voor eventuele gevolgen of kosten. De klant is zelf verantwoordelijk voor het nemen van de nodige back-up en testen hiervan.

Wij raden u ten sterkste aan steeds een back-up te nemen van uw gegevens (data en software). ROBBEDOES PRODUCTIONS kan nooit op enige wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van software en/of gegevens ten gevolge van een softwarefout, een hardwarefout of een herstelling die wij uitvoeren of laten uitvoeren aan uw computer en/of randapparatuur.

De koper erkent dat het geleverde overeenstemt met de beschrijving die de verkoper aan de koper heeft gegeven, en alzo geschikt is voor het gebruik dat de koper ervan wil maken. De koper verklaart het geleverde exclusief te zullen gebruiken voor privaat gebruik. In geval van gebrek is de koper gehouden het toestel binnen de twee maanden aan te bieden bij de verkoper vanaf de vaststelling van het gebrek.

 

Geopende verpakkingen worden nooit teruggenomen, noch geruild.